THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Pengertian akhlak

Secara etimotogi bahasa akhlak dari akar bahasa Arab "khuluk" yang
berarti tabiat, muruah, kebiasaan, fithrah, naluri dll (Lisnil Arab
1/889-892). Secara epistemologi Syar'i berarti seperti dikatakan Al
Ghozali, akhlak adalah sesuatu yang menggambarkan tentang perilaku
seseorang yang terdapat dalam jiwa yang baik, yang darinya keluar
perbuatan secara mudah dan otomatis tanpa terpikir sebelumnya. Dan jika
sumber perilaku itu didasari oleh perbuatan yang baik dan muliayang
dapat dibenarkan oleh akal dan syariat maka ia dinamakan akhlak yang
mulia, nammun jika sebaliknya maka ia dinamakan akhlak yang tercela
(Ihya`Ulumuddin 3/46 Cakupan Akhlak Mulia :
Dimensi akhlak dalam Islam mencakup beberapa hal yaitu ;
Akhlak kepada Allah SWT dengan cara mencintai-Nya, mensyukuri
nikmat-Nya, malu kepada-Nya untuk berbuat maksiat, selalu bertaubat,
bertawakkal, takut akan adzab-Nya dan senantiasa berharap akan
rahmat-Nya.
Akhlak kepada Rasulullah SAW dengan cara beradab dan menghormatinya,
mentaati dan mencintai beliau, menjadi kaumnya sebagai perantara dalam
segala aspek kehidupan, banyak menyebut nama beliau, menerima seluruh
ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan lebih mencintai
beliau daripada diri kita sendiri, anak kita, bapak kita dll.
Akhlak terhadap Al Qur`an dengan cara membacanya dengan khusyuk, tartil
dan sesempurna mungkin sambil memahaminya, menghapalnya dan
mengamalkannya dalam kehidupan riil.
Akhlak kepada makhluk Allah SWT mulai diri sendiri, orangtua, kerabat,
handaitaulan, tetangga dan sesama mukmin sesuai dengan tuntunan Islam.
Akhlak kepada orang kafir dengan cara membenci kekafiran mereka, tetapi
tetap berbuat adil kepada mereka berupa membalas kekejaman mereka atau
memaafkannya dan berbuat baik kepada mereka secara manusiawi selama hal
itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengajak mereka kepada
Islam.
Akhlak terhadap makhluk lain termasuk kepada menyayangi binatang yang
tidak mengganggu, menjga tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan
melestarikannya dll.
kejujuran, tawakkal, cinta, ridha, ingat mati. Yang dimaksud dengan akhlak/moral dalam pengertian umum adalah”sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat orang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik tersebut membentuk kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda”.Dalam berinteraksi dengan Tuhannya, yaitu dengan akidah dan ibadah yang
benar disertai dengan akhlak mulia.
Dalam berinteraksi dengan diri sendiri, yaitu dengan bersifat objektif,
jujur, dan konsisten mengikuti manhaj Allah.
Dalam berinteraksi dengan orang-orang, yaitu dengan memberikan hak-hak
mereka, amanah, menunaikan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat.

1. Fahami secara mendasar nilai-nilai akhlakul karimah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw.
2. Ajarkan kepada orang lain dalam setiap kesempatan mengenai hal-hal yang kita fahami mengenai akhlakul karimah tersebut.
3. Secara sistematik dan sungguh-sungguh menerapkan/ melaksanakan hal-hal yang difahami tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana pada lingkungan yang paling dekat dan bersifat privat, serta segerakan mulai dari saat ini.
engan pemahaman dan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat tercipta suatu kebiasaan yang pada akhirnya bila kita lakukan secara konsisten maka akan terbentuk karakter/integritas akhlakul karimah dalam diri kita.

Selanjutnya dengan implementasi akhlakul karimah/akhlak mulia maka jaminannya adalah kita akan menjadi mukmin sempurna/pribadi unggul dan mendapatkan kemenangan dunia akhirat. Adapun ganjaran mukmin sempurna adalah:
1. Terhormat di mata Allah
2. Terhormat di mata masyarakat
3. Terhormat di mata diri sendiri

0 komentar: